Prodejna je otevřena. Rádi Vás uvidíme.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při prodeji zboží mezi společností I.B.A.holdings,a.s., IČO: 26220415, se sídlem Třída Maršála Malinovského 388, 686 01 Uherské hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3372, jakožto provozovatelem internetového obchodu www.ibanabytek.cz.

(dále jen "prodávající ") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující "). 

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

I. Základní ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP , jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.1 Kupující je spotřebitel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec. samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémový průběh koupě, popřípadě údaje, které chce mít kupující uvedeny na souvisejících dokladech. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2. Kupující podnikatel je kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupujícímu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná oprávnění k používání ochranných známek, registrovaných značek, obchodních názvů, firem, firemních log patentů, k výkonu práv duševního vlastnictví či užití právem chráněných výsledků duševní činnosti prodávajícího nebo dalších osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Kupující je povinen v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím uvádět jen pravdivé a úplné údaje.

Kupní smlouva

k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Toto doručení prodávající potvrdí kupujícím informativním emailem na kupujícím sdělený email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv, v tomto emailu je obsaženo textové znění kupní smlouvy. Obsah uzavřené smlouvy lze měnit nebo smlouvu zrušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

V případě zájmu kupujícího vyřešit vzniklý spor mimosoudní cestou, může se s návrhem na takové řešení obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktů uvedených na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající toto řešení vždy preferuje. Kupující – spotřebitel bude o vyřízení stížnosti či návrhu na řešení informován v rozumné lhůtě, případně mu bude nabídnuto smírné řešení ze strany prodávajícího. Případné stížnosti lze směřovat na orgány dohledu uvedené v těchto VOP.

Obsahuje – li vztah z kupní smlouvy mezinárodní prvek, strany sjednávají, že vztah se bude řídit právem České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná kupujícímu ani třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat, zjistit případné chyby, a tyto případně před podáním objednávky opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ibanabytek.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních a jiných služeb, které kupující používá, kupující si je hradí sám a prodávající nemá na jejich výši vliv.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a poskytnutí zpracovateli. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uschovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v elektronické nebo tištěné podobě, poskytnutí údajů je dobrovolné. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, uvedené údaje jsou správné a přesné a oznámí prodávajícímu jejich případnou změnu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, vysvětlení od prodávajícího a odstranění závadného stavu.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.ibanabytek.cz je možné učinit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny při objednání jsou písemně potvrzeny. Kupující není povinen platit zálohu pokud není zboží upraveno podle jeho přání.

V. Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v čase uzavření kupní smlouvy. Kupující má možnost se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na zvláštní objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, bude u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a přijetí nabídky ze strany kupujícího.

Objednat zboží je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.ibanabytek.cz (dále je "e-shop"),
• osobně na prodejně,
• elektronickou poštou na adrese info@ibanabytek.cz,
• telefonicky.


VI.Odstoupení od smlouvy kupujícím 

Objednávku může kupující stornovat bez udání důvodu do 24 hodin, v opačném případě je objednávka považována za závaznou. Prodávající má právo požadovat úhradu škody vzniklé stornováním objednávky, a to až do výše 10 % celkové ceny objednávky. Zrušit objednávku lze písemně nebo elektronicky mailem na info@ibanabytek.cz či telefonicky na číslech +420 571 141 203 a +420 774 129 313, a to v pracovní době Po-Pá od 9:00 do 17:00.

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující - spotřebitel vrátí prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, nebo hygienicky či jinak znečištěné, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující - spotřebitel odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu - spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu

c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Rozhodne-li se kupující – spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, může urychlit vyřízení odstoupení tím, že zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva zaniká a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacené peněžní částky, která bude zaslána na jím uvedený účet. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání prostřednictvím dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti nebo poukázána jiným způsobem kupujícímu.

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i náklady na vrácení v případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení může být provedeno elektronickou formou nebo formou dopisu, který bude doručen prodávajícímu poštou nebo osobně, nebo faxem, pro dodržení lhůty postačí odeslat odstoupení ve stanovené lhůtě. Kupující - spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto podmínek (Vzorovy formular pro odstoupeni od smlouvy).

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, může odstoupit od kupní smlouvy na základě dohody s prodávajícím nebo pokud tak stanoví zákon. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky, dopravné

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu,

b) platba na dobírku (hotově nebo kartou při převzetí dopravci, pak je cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR),

c) platba předem bankovním převodem nebo online bankovním převodem (pak je cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR, zboží se zasílá v okamžiku, kdy přijde platba na účet I.B.A. holdings,a.s.),

d) online platba kartou (pak je cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR),

e) Apple Pay nebo Google Pay (pak je cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR ),

f) prostřednictvím e-peněženky (pak je cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR ),

g) na splátky, pokud kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího (cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR ),

h) prostřednictvím m-platby (cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR ),

i) prostřednictvím Premium SMS (cena dopravného 700 Kč – pouze v případě, že cena dopravného již není stanovena jako „Doprava zdarma" – nákup nad 10.000 Kč doprava zdarma po celé ČR ).

Pokud nebude zboží do 14 dnů zaplaceno, kupní smlouva zaniká.

Ustanovení § 2119 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba kupujícím zmocněná. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že odebírajícím není přímo kupující uvedený na kupní smlouvě je nutné prokázat se příslušným oprávněním k převzetí zboží (např. plná moc).

Prostřednictvím přepravce:

Cena přepravy je nastavena dle následujících podmínek:

cena do 10 000 Kč – cena přepravy 700 Kč*,

cena nad 10 000 Kč – cena přepravy 0 Kč*,

*u konkrétních produktů uvedených na eshopu prodejce www.ibanabytek.cz může být doprava zdarma i mimo tato pravidla, je-li tak uvedeno.

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24-48 hodin. O délce dodání mimo území ČR je kupující informován ze strany prodávajícího. 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@ibanabytek.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Veškeré ceny přepravného jsou určeny pouze pro ČR. Při zasílání nebo dovozu do zahraničí jsou ceny sjednávány individuálně. Při obdržení dodávky si kupující pečlivě zkontroluje její stav a případně reklamuje dopravci.

IX. Záruční podmínky, práva z vadného plnění, uplatňování práv

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad nebo doklad na němž je přímo uvedeno, že se jedná o záruční list.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se budou řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Záruka znamená závazek prodávajícího, že zboží bude po určitou dobu po předání způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Zboží je vadné, pokud není v ujednaném množství, jakosti a provedení, nejsou – li ujednány, v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,

takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva ze záruky a práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího, na adrese jeho provozovny. Okamžikem uplatnění práv se rozumí okamžik, kdy kupující předal zboží prodávajícímu s vytčením vad a se sdělením uplatněného nároku.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.