Prodejna je otevřena. Rádi Vás uvidíme.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Objednávku může kupující stornovat bez udání důvodu do 24 hodin, v opačném případě je objednávka považována za závaznou. Prodávající má právo požadovat úhradu škody vzniklé stornováním objednávky, a to až do výše 10 % celkové ceny objednávky. Zrušit objednávku lze písemně nebo elektronicky mailem na info@ibanabytek.cz či telefonicky na číslech +420 571 141 203 a +420 774 129 313, a to v pracovní době Po-Pá od 9:00 do 17:00.

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující - spotřebitel vrátí prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, nebo hygienicky či jinak znečištěné, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující - spotřebitel odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu - spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu

c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Rozhodne-li se kupující – spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, může urychlit vyřízení odstoupení tím, že zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva zaniká a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacené peněžní částky, která bude zaslána na jím uvedený účet. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání prostřednictvím dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti nebo poukázána jiným způsobem kupujícímu.

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i náklady na vrácení v případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení může být provedeno elektronickou formou nebo formou dopisu, který bude doručen prodávajícímu poštou nebo osobně, nebo faxem, pro dodržení lhůty postačí odeslat odstoupení ve stanovené lhůtě. Kupující - spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto podmínek (Vzorovy formular pro odstoupeni od smlouvy).

 

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, může odstoupit od kupní smlouvy na základě dohody s prodávajícím nebo pokud tak stanoví zákon. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.